8 Αυγούστου, 2022

Ελληνορθόδοξη Κοινωνία Προσώπων ΔΙΨΩ

Μακάριοι οι διψώντες και οι πεινώντες την δικαιοσύνην,ότι αυτοί χορτασθήσονται

Αγνή Παρθένε

Presenting ‘Agni PartheneOriginal Song From A’

A Greek Orthodox Sacred Chant to Holy VIrgin Mary

Agni Partene is a Greek Genre, a holy chant used in Greek Orthodox Churches during the time of intercession to Holy Virgin Mary. Being nothing, I was fortunate to compile an orchestration and harmony for the same chant to venerate her holy name. Inspired by a Greek Orthodox Priest/ Singer Fr. Kubarnakos NIkodimos, I could utilise this hymn for the EnChristos symphony after contacting him. When I requested Fr. Biju Mathew, Pulickal, ( affectionately known as Pulickalachen), who is a well known lyricist in MOC has most graciously agreed to write a Malayalam version also in this session. Seeking the prayers of the Holy Mother, I started making this hymn and God Almighty has given the opportunity to present this for the Symphony event En-Christos for the first of its kind in MOC, organised by St Marys Indian Orthodox Cathedral, Bahrain. I am not certain whether I would get another chance in my life to perform it once again accompanied by a classic Police Orchestra from Bahrain and beautiful trained choir from the church.

Thanking Lord Almighty for this Ever Beautiful Woman

Παρουσιάζοντας το «Agni Parthene, Original Song from A»

Ένας Έλληνας Ορθόδοξος Ιερός Ψαλμός στην Παναγία

Το Agni Partene είναι ένα ελληνικό είδος, ένα ιερό άσμα που χρησιμοποιείται στις ελληνικές Ορθόδοξες Εκκλησίες κατά τη διάρκεια της μεσολάβησης στην Παναγία. Όντας τίποτα, ήμουν τυχερός που συνέταξα μια ενορχήστρωση και αρμονία για το ίδιο άσμα να σεβάσει το ιερό της όνομα. Εμπνευσμένο από έναν Έλληνα Ορθόδοξο Ιερέα / Τραγουδιστή π. Kubarnakos NIkodimos, θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω αυτόν τον ύμνο για τη Συμφωνία EnChristos αφού επικοινωνήσω μαζί του. Όταν ζήτησα τον π. Ο Biju Mathew, Pulickal, (γνωστός ως Pulickalachen), ο οποίος είναι γνωστός στιχουργός στο MOC, συμφώνησε με ευγένεια να γράψει και μια Μαλαγιαλάμ έκδοση σε αυτή τη συνεδρία. Αναζητώντας τις προσευχές της Αγίας Μητέρας, άρχισα να κάνω αυτόν τον ύμνο και ο Θεός Παντοδύναμος έδωσε την ευκαιρία να το παρουσιάσει για τη Συμφωνική εκδήλωση En-Christos για την πρώτη του είδους του στο MOC, που διοργανώθηκε από τον Ορθόδοξο Καθεδρικό Ναό St Marys Indian, Μπαχρέιν. Δεν είμαι σίγουρος αν θα έπαιρνα άλλη μια ευκαιρία στη ζωή μου για να το εκτελέσω για άλλη μια φορά συνοδευόμενο από μια κλασική Αστυνομική Ορχήστρα από το Μπαχρέιν και μια όμορφη εκπαιδευμένη χορωδία από την εκκλησία.

Ευχαριστώντας τον Κύριο Παντοδύναμο για αυτήν την Πανέμορφη Γυναίκα